Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DlaStraży.pl

1             Postanowienia ogólne

1.1         Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem") określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży w sklepie internetowym DlaStraży.pl oraz prawa i obowiązki stron tych umów.

1.2         Sklep internetowy DlaStraży.pl, o którym mowa w pkt. 1.1., dostępny jest pod adresem internetowym: www.DlaStrazy.pl.

1.3         Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę ARMATEC S.C. (zwaną dalej: „Sprzedającym”), zarejestrowaną pod firmą: ARMATEC s.c. z siedzibą w Warszawie (adres: Bokserska 1/208, 02-682 Warszawa), identyfikującą się numerami NIP: 6030075017, REGON: 200761299.

1.4         Przedmiotem działalności DlaStraz.pl jest sprzedaż detaliczna artykułów technicznych związanych m.in. z działalnością jednostek straży pożarnej, ratownictwa medycznego oraz policji wymienionych i opisanych w serwisie internetowym DlaStraży.pl (zwanych dalej łącznie: „Produktami").

1.5         Serwis internetowy DlaStraży.pl umożliwia:

1.5.1       Pozyskiwanie informacji o Produktach dostępnych w DlaStraży.pl;

1.5.2       Składanie ofert zakupu przez korzystające z niej osoby, które dokonały nieodpłatnej rejestracji w serwisie internetowym DlaStraży.pl (zwane dalej: „Kupującymi” lub każdy z osobna „Kupującym”).

Dostępne za pośrednictwem strony internetowej, wskazanej w pkt. 1.2., informacje, w tym opisy Produktów i oznaczenie ich cen, nie stanowią ofert w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, lecz są jedynie zaproszeniami do złożenia przez Kupującego oferty zakupu (zwanej dalej: „Zamówieniem”).

1.6         Dokonanie przez osobę korzystającą ze sklepu internetowego DlaStraży.pl rejestracji, o której mowa w pkt. 1.5.2., jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

1.7         Do korzystania ze sklepu internetowego DlaStraży.pl, w tym pozyskiwania informacji o Produktach, niezbędne jest:

1.7.1       urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, oraz

1.7.2       aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

1.8         Kupujący uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego DlaStraży.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.9         Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu sklepu internetowego DlaStraży.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością sklepu internetowego DlaStraży.pl z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać z DlaStraży.pl.

1.10      W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia, wynikłe z podania przez Kupującego błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu zamieszkania lub siedziby, adresu dostawy, bądź błędnego lub niedokładnego adresu e-mail.

1.11      W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej z sklepu internetowego DlaStraży.pl, w tym przez filtry antyspamowe.

2             Zamówienia

2.1         Zakupów w sklepie internetowym DlaStraży.pl mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym DlaStrazy.pl w imieniu osoby prawnej bądź jednostki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, a także w imieniu dowolnej osoby trzeciej (takiej jak np. pracodawca) poprzez dokonanie zakupu oświadcza, że ma należyte umocowanie do reprezentowania tej osoby lub jednostki.

2.2         Zamówienia w sklepie internetowym DlaStraży.pl można składać za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2. Regulaminu. Kupujący może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego DlaStraży.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2.3         Procedura składania Zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.2., każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez Kupującego przycisku „POTWIERDŹ” opatrzonego komentarzem „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Kupującego, iż formularz Zamówienia wypełniony został prawidłowo. Generuje to automatyczną odpowiedź systemu, który na adres wskazany w formularzu wysyła wiadomość e-mail o potwierdzeniu złożenia Zamówienia oraz przyjęciu Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim, oferta wiąże Kupującego.

2.4         Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedającego o akceptacji oferty.

2.5         Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.

2.6         Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia, co do sposobów dostawy lub form płatności. Wszelkie ograniczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą każdorazowo wskazane na stronie, na której znajduje się przycisk „POTWIERDŹ” opatrzony komentarzem „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, o którym mowa w pkt. 2.3.

2.7         W wyjątkowych przypadkach (np. w razie braku Produktu w magazynie lub w razie braku możliwości zakupu Produktu przez Sprzedającego od dostawców w terminie wskazanym jako orientacyjny termin dostępności Produktu) realizacja transakcji wskazanej w Zamówieniu może nie być możliwa. W takiej sytuacji Sprzedający poinformuje Kupującego pocztą elektroniczną o zaistniałym stanie rzeczy, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

2.8         W sytuacji opisanej w pkt. 2.7. Sprzedający zaproponuje Kupującemu:

2.8.1       anulowanie Zamówienia (w rozumieniu pkt. 2.10.) w całości;

2.8.2       anulowanie Zamówienia (w rozumieniu pkt. 2.10.) w części, w odniesieniu do której zachodzi sytuacja opisana w pkt. 2.7.

2.9         W przypadku gdy Kupujący nie dokona wyboru żadnego z rozwiązań opisanych w pkt. 2.8, Sprzedający anuluje Zamówienie (w rozumieniu pkt. 2.10.) w części, w odniesieniu do której zachodzi sytuacja opisana w pkt. 2.8. oraz zrealizuje umowę sprzedaży w pozostałej części.

2.10      Przez anulowanie Zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.8.1. oraz 2.8.2., należy rozumieć przysługujące Sprzedającemu umowne prawo odstąpienia, które niniejszym zostaje zastrzeżone. Prawo to może zostać wykonane w razie wystąpienia sytuacji opisanej w pkt. 2.7., z uwzględnieniem zasad określonych w pkt. 2.8. i 2.9. Prawo to może zostać wykonane przez Sprzedającego w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży.

2.11      W przypadku anulowania Zamówienia w sytuacji wskazanej w pkt. 2.8., jeśli zapłata za przedmiot Zamówienia została dokonana z góry, Sprzedający zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji Zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3             Ceny i płatności

3.1         Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (z VAT). Podane ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy, które są zależne od wybranego sposobu realizacji Zamówienia, wartości Zamówienia, przewoźnika oraz wagi Produktów. Całkowita cena wraz ze wszystkimi kosztami, w szczególności kosztami dostawy, jest podana po wypełnieniu przez Kupującego formularza dostępnego na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2. Regulaminu, bezpośrednio przed kliknięciem przez Kupującego przycisku „POTWIERDŹ” opatrzonego komentarzem „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

3.2         Do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty:

3.2.1       przelew zwykły uiszczany na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze: 97 1940 1076 3197 8372 0000 0000 w Credit Agricole;

3.2.2       płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl;

3.2.3       płatność za pobraniem uiszczana kurierowi dostarczającemu zamówione Produkty;

3.3         Rozliczenia transakcji, w których zapłata następuje za pośrednictwem serwisu wskazanego w pkt. 3.2.2., dokonywane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl należącego do podmiotu innego niż Sprzedający.

4             Dostawa i czas realizacji zamówień

4.1         Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są niezwłocznie za pośrednictwem kuriera.

4.2         Sprzedający zamieszcza na stronie internetowej sklepu internetowego DlaStraży.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem Zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu Zamówienia do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas realizacji Zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji Zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

4.3         Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Kupującego nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

5             Prawo odstąpienia

5.1         Konsument (zgodnie z definicją poniżej) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu ma możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży Produktu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż: bezpośrednie koszty zwrotu, dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Konsumenta, innego niż najtańszy sposób dostarczenia. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie oświadczenia na formularzu, którego wzór jest dostępny w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (jak również stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu), przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres sprzedawcy wskazany w pkt. 1.3.

5.2         Prawo odstąpienia, o którym mowa w pkt. 5.1., nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., w tym. m.in. w odniesieniu do umów:

5.2.1       w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5.2.2       w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5.2.3       w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5.2.4       o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5.3         Sprzedający ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za niezgodność Produktów z umową na zasadach dotyczących rękojmi za wady określonych w ustawie - Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. W razie stwierdzenia niezgodności Produktów z umową, Konsument, który dokonał Zamówienia Produktów, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie sklep internetowy DlaStraży.pl, opisując stwierdzoną niezgodność i wskazując sposób realizacji reklamacji. Adresem właściwym do składania reklamacji jest adres wskazany w pkt. 1.3.

5.4         Pod pojęciem „Konsumenta” używanym w pkt. 5, jak również w innych częściach Regulaminu, należy rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z definicją z art. 22(1) Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.).

6             Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

6.1         Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w sklepie internetowym DlaStraży.pl. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie przez Kupującego zakupów w sklepie internetowym DlaStraży.pl.

6.2         Administratorem danych osobowych zbieranych przez sklep internetowy DlaStraży.pl jest  firma ARMATEC s.c., adres: Bokserska 1/208, 02-682 Warszawa,  identyfikujący się numerem NIP: 6030075017, REGON: 200761299 , prowadząca serwis DlaStraży.pl.

6.3         Dane osobowe Kupujących są przetwarzane na podstawie zgody samych Kupujących oraz ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych wyłącznie w celu realizacji rozliczenia umów zawieranych przez Sprzedającego.

6.4         Dane podawane przez Kupujących w trakcie rejestracji i przy składaniu zamówień będą wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Kupującymi w celu wykonania umowy oraz do innych czynności związanych z wykonaniem umowy przez Sprzedającego, a także do innych prawnie uzasadnionych celów w rozumieniu ustawy z dnia 10 Maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Dane podawane przez Kupujących mogą być także wykorzystywane do celów marketingowych, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę.

6.5         Dane Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

6.6         Sprzedający nie przechowuje żadnych wrażliwych danych osobowych Kupujących.

6.7         Dane Kupujących będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a następnie zostaną usunięte.

6.8         Kupujący mają prawo do:

6.8.1       poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych;

6.8.2       żądania usunięcia swoich danych osobowych;

6.8.3       zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych.

W powyższych celach Kupujący mogą wysłać e-mail na adres dane@dlastrazy.pl, bądź przesłać stosowne żądanie listem poleconym na adres wskazany w pkt. 1.3.

6.9         Sprzedający wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją sklepu internetowego DlaStraży.pl. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

6.10      Sprzedający stosuje pliki „cookies". Informacje zbierane przy pomocy plików „cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze sklepu internetowego DlaStraży.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze sklepu internetowego DlaStraży.pl.

7             Dodatkowe zastrzeżenia prawne

7.1         Zawartość i struktura serwisu internetowego DlaStraży.pl chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć w celach innych niż niekomercyjne bez zgody uprawnionego jest zabronione.

7.2         Opisy Produktów widniejące w sklepie internetowym DlaStraży.pl służą wyłącznie celom informacyjnym i identyfikacyjnym. Opisy te zamieszczone są w postaci skróconej. Przed użyciem Produktów należy zapoznać się z ulotką/instrukcją oraz ewentualnymi informacjami widniejącymi na opakowaniu.

8             Reklamacje

8.1         Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumentów na zasadach dotyczących rękojmi za wady uregulowanej w Kodeksie cywilnym (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.).

8.2         W przypadku umów sprzedaży, w których kupującym nie jest Konsument, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłącza się zastosowanie przepisów art. 556-576 Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.).

8.3         Reklamacje mogą być zgłaszane:

8.3.1       pisemnie, na adres wskazany w pkt. 1.3.;

8.3.2       e-mailem, na adres: sklep@dlastrazy.pl.

8.4         Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

8.A. REKLAMACJA PRODUKTU NA PODSTAWIE RĘKOJMI

Postanowienia tego rozdziału dotyczą reklamacji Produktów kupionych przez Konsumenta do dnia 31 grudnia 2022 roku.

1. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, ARMATEC s.c. ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem i  rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za produkt (art. 556 i następne Kodeksu cywilnego).

2. W razie stwierdzenia wady Produktu Klient, o którym mowa w ust. 1 może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że ARMATEC s.c. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, Sprzedaży w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

b) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. ARMATEC s.c. jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego.

3. Klient, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może zamiast zaproponowanego przez ARMATEC s.c. usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez ARMATEC s.c.. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

4. W sytuacji wskazanej w ust. 1 powyżej, jeśli do ustosunkowania się przez ARMATEC s.c. do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do ARMATEC s.c., zgodnie z art. 561(2) w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt. 

5.  ARMATEC s.c. odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi wskazanemu w ust. 1 powyżej. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

8.B. REKLAMACJA PRODUKTU NA PODSTAWIE NIEZGODNOŚCI Z UMOWĄ

Postanowienia tego rozdziału dotyczą reklamacji Produktów kupionych przez Konsumenta od dnia 1 stycznia 2023 roku.

1. Jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z zawartą Umową Sprzedaży ARMATEC s.c. ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach Konsumenta i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta dotyczących niezgodności towaru z umową (art. 43a i następne Ustawy o Prawach Konsumenta).

2. W razie niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, Klient, o którym mowa w ust. 1 powyżej może żądać naprawy Produktu lub wymiany. Jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla ARMATEC s.c., ARMATEC s.c. może:
   

a) wymienić Produkty, gdy Klient żądał naprawy, lub
   

b) naprawić Produkt, gdy Klient żądał wymiany.

Jeśli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla ARMATEC s.c., ARMATEC s.c. może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, a Klient może zgłosić żądanie wskazane w ust. 4 poniżej. Dla oceny ‘nadmierności kosztów’ bierze się pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.

3. W przypadkach wskazanych w ust. 2 lit. a-b powyżej Klient zobowiązany jest dostarczyć ARMATEC s.c. Produkt podlegający naprawie lub wymianie. ARMATEC s.c. naprawia lub wymienia Produkt w rozsądnym czasie od chwili, kiedy Klient poinformował ARMATEC s.c. o niezgodności Produktu i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. ARMATEC s.c. ponosi koszt naprawy lub wymiany Produktu. 

4. W razie stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, Klient, o którym mowa w ust. 1 może żądać obniżenia cena albo zwrotu ceny z powodu odstąpienia od umowy, jeżeli:
   

a) ARMATEC s.c. odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową zgodnie z ust. 2 powyżej;
   

b) ARMATEC s.c. nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z ust.3 powyżej;
   

c) brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że ARMATEC s.c. próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;
   

d) brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo zwrot ceny z powodu odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 2 powyżej;
 

 e) z oświadczenia ARMATEC s.c. lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

5. Obniżona cena pozostaje w takiej proporcji do ceny Produktu, w jakiej wartość Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży zostaje do wartości Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży. ARMATEC s.c. zwraca Klientowi kwotę należną w ramach obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.

6. Klient, o którym mowa w ust. 1 nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży i żądać zwrotu ceny za Produkt, jeśli niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jest nieistotna. Przyjmuje się, że niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jest istotna. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient niezwłocznie zwraca ARMATEC s.c. Produkt na jego koszt. ARMATEC s.c. zwraca Klientowi cenę Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania Produktu lub dowodu odesłania Produktu. Jeśli niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży dotyczy tylko niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży tylko w odniesieniu do tych Produktów. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży wszystkich Produktów jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać od Klienta żeby zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową Sprzedaży.

7. ARMATEC s.c. zwraca cenę takim samym sposobem zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie powoduje dla niego żadnych kosztów.

8. ARMATEC s.c. odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży, która istniała w chwili dostarczenia Produktu i została ujawniona w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, chyba że termin przydatności do użycia jest dłuższy.

9. ARMATEC s.c. nie odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jeśli Klient, o którym mowa w ust. 1 powyżej, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, dostał wyraźną informację o tym, że nabywany Produkt jest niepełnowartościowy (np. produkt z uszkodzeniem, zabrudzeniem, etc.)  zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR (ADR)

1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

c)  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;,

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego lub koncyliacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a ARMATEC s.c..

c) Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami;

4. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a ARMATEC s.c., korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

9             Warunki gwarancji

Produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedający nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

10          Newsletter

10.1      Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Moje konto / Zmień moje dane” (odnośnik „Zgoda na Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Kupujący otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) sklepie internetowym DlaStrazy.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedającego.

10.2      Kupujący może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje konto / Zmień moje dane” (odnośnik „Zgoda na Newsletter”) lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: sklep@dlastrazy.pl.

11          Postanowienia końcowe

11.1      Kupujący posiadający konto w sklepie internetowym DlaStraży.pl zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Kupujący akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W razie odmowy akceptacji zmian Regulaminu, Kupujący zobowiązany jest powiadomić o tej odmowie Sprzedającego w ciągu 10 (dziesięciu) dni od poinformowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przy czym odmowa taka jest równoznaczna z rezygnacją Kupującego z korzystania ze sklepu internetowego www.DlaStrazy.pl i upoważnieniem Sprzedającego do usunięcia konta Kupującego z serwisu. Brak takiej odmowy jest równoznaczny z akceptacją proponowanych przez Sprzedającego zmian Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

11.2      Sprzedający stosuje Kodeks Etyki dla przedsiębiorców dostępny na stronie internetowej Krajowej Izby Gospodarczej pod adresem: http://www.kig.pl/, w jego brzmieniu z dnia wejścia w życie Regulaminu.

11.3      Wszystkie nazwy i opisy Produktów oraz logotypy poszczególnych marek używane są w celach identyfikacyjnych i mogą podlegać ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej.

11.4      Wszystkie osoby korzystające ze sklepu internetowego DlaStraży.pl mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej: www.DlaStrazy.pl, skopiować treść do pliku oraz wydrukować go.

 

Regulamin wchodzi w życie od 01.01.2023

 

 ZAŁĄCZNIK 1

WZÓR ODSTĄPIENIA KONSUMENTA OD UMOWY SPRZEDAŻY
WRAZ Z POUCZENIEM

Pouczenie:

·                    Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

·                    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sklep internetowy DlaStraży.pl (adres: ARMATEC s.c., Bokserska 1/208, 02-682 Warszawa, e-mail: sklep@dlastrazy.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

·                    Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

·                    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

·                    W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

·                    Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

·                    Proszę odesłać lub przekazać nam Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Produkt przed upływem terminu 14 dni.

·                    Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

·                    Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech funkcjonowania rzeczy.

 

 

FORMULARZ TEN NALEŻY WYPEŁNIĆ I ODESŁAĆ TYLKO W PRZYPADKU CHĘCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

ARMATEC S.C.

Trakt Brzeski 173

05-077 Zakręt

telefon: (+48) 604 998 624

e-mail: sklep@dlastrazy.pl

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

­_______________________________________________________________________

­_______________________________________________________________________

Data zawarcia odbioru

 

___________________________________

Imię i nazwisko konsumenta

 

___________________________________

Adres konsumenta

 

___________________________________

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

___________________________________

Data

 

___________________________________