Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(Wyciąg z regulaminu)

1             Prawo odstąpienia

1.1         Konsument (zgodnie z definicją poniżej) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu ma możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży Produktu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż: bezpośrednie koszty zwrotu, dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Konsumenta, innego niż najtańszy sposób dostarczenia. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie oświadczenia na formularzu, którego wzór jest dostępny w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (jak również stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu), przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres sprzedawcy wskazany w pkt. 1.3.

1.2         Prawo odstąpienia, o którym mowa w pkt. 5.1., nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., w tym. m.in. w odniesieniu do umów:

1.2.1       w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

1.2.2       w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

1.2.3       w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

1.2.4       o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

1.3         Sprzedający ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za niezgodność Produktów z umową na zasadach dotyczących rękojmi za wady określonych w ustawie - Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. W razie stwierdzenia niezgodności Produktów z umową, Konsument, który dokonał Zamówienia Produktów, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie sklep internetowy DlaStraży.pl, opisując stwierdzoną niezgodność i wskazując sposób realizacji reklamacji. Adresem właściwym do składania reklamacji jest adres wskazany w pkt. 1.3.

Pod pojęciem „Konsumenta” używanym w pkt. 5, jak również w innych częściach Regulaminu, należy rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z definicją z art. 22(1) Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.).

WZÓR ODSTĄPIENIA KONSUMENTA OD UMOWY SPRZEDAŻY
WRAZ Z POUCZENIEM

(Załącznik Nr 1 do Regulaminu)

Pouczenie:

·                    Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

·                    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sklep internetowy DlaStraży.pl (adres: ARMATEC s.c., Bokserska 1/208, 02-682 Warszawa, e-mail: sklep@dlastrazy.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

·                    Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

·                    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

·                    W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

·                    Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

·                    Proszę odesłać lub przekazać nam Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Produkt przed upływem terminu 14 dni.

·                    Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

·                    Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech funkcjonowania rzeczy.

 

 

FORMULARZ TEN NALEŻY WYPEŁNIĆ I ODESŁAĆ TYLKO W PRZYPADKU CHĘCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

ARMATEC s.c.

Trakt Brzeski 173

05-077 Zakręt

telefon: (+48) 604 998 624

e-mail: sklep@dlastrazy.pl

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

­_______________________________________________________________________

­_______________________________________________________________________

Data zawarcia odbioru

 

___________________________________

Imię i nazwisko konsumenta

 

___________________________________

Adres konsumenta

 

___________________________________

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

___________________________________

Data

 

___________________________________